PTO

237AE

237AE

VOLVO R 6, VOLVO R 61, VOLVO R 62, VOLVO SR 52, VOLVO SR 61, VOLVO SR 62, VOLVO TF 10, VOLVO TF 12, VOLVO TN 10, VOLVO TN 12, FIAT F 12, INTER F 7, VOLVO CH 230, VOLVO F 10, VOLVO F 10, VOLVO F 12, VOLVO F 7, VOLVO F 88, VOLVO F 89, VOLVO FL 7, VOLVO MR 61, VOLVO MR 62, VOLVO N 10, VOLVO N 12

TEKNİK DETAYLAR