PTO

230AC2

230AC2

VOLVO GR 870, VOLVO GR 871

TEKNİK DETAYLAR